ALGEMENE VOORWAARDEN LADY HILL

1. Behalve de bijzondere voorwaarden, geformuleerd in de overeenkomsten van LADY HILL, zijn enkel en bij uitsluiting van alle andere, de voorwaarden van toepassing die hieronder zijn vermeld.

2. Onze website, reclamefolders en social mediakanalen zijn slechts indicatief met betrekking tot de prijs. De gehanteerde prijzen krijgen maar een bindend karakter wanneer er uitdrukkelijk naar wordt verwezen in de overeenkomst.

3. Een offerte van LADY HILL is dertig dagen geldig. Elke offerte kan, tot op het ogenblik van aanvaarding, steeds eenzijdig gewijzigd of geannuleerd worden door LADY HILL.

4. De datum van het evenement, opgegeven door de klant in de overeenkomst, is bindend. Los van deze datum, zijn de uitvoeringstermijnen van LADY HILL steeds richtinggevend, nooit bindend. Overschrijding van deze termijnen kan dus geen aanleiding geven tot ontbinding, noch tot enige schadevergoeding.

5. Indien er na de ondertekening van de overeenkomst een geschil ontstaat over de conformiteit van de gevraagde diensten met datgene vermeld in de gesloten overeenkomst, kan LADY HILL hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Wij leveren steeds inspanningsverbintenissen. De overeenkomsten bevatten de exacte prijzen en wat hierbij inbegrepen wordt, alsook de prijs voor verzoeken (deze worden aangerekend d.m.v. een uurtarief van 50,00 EUR, vrijgesteld van btw).

6. Extra verzoeken worden steeds vooraf aangevraagd via ladyhill@live.be en ook verder via mail besproken. Hiervoor werken wij in regie (50,00 EUR/u). Op de dag van het event zelf wordt geen gehoor gegeven aan verzoeken die niet rechtstreeks in verband staan met onze opdracht als entertainer.

Zo houden wij geen toezicht op kinderen van de gasten, doen wij los van onze eigen installatie geen verdere set-up van meubelen e.d. op de locatie, ruimen wij niet mee af, enzovoort (deze opsomming is niet-limitatief).

7. Het aanvangsuur van het event in de overeenkomst, of later gecommuniceerd per mail met verwijzing naar de overeenkomst, is bindend. Indien onze mensen meer dan 30 minuten moeten wachten, zonder enige duidelijke reden, wordt voor deze wachttijd aan 50,00 EUR per uur in rekening gebracht.

8. Klanten waarborgen, ongeacht de aard van het event of de overeenkomst, dat er op de locatie het nodige stopcontact aanwezig is voor onze installatie en dat er een parkeerplaats voorzien is voor het laden en lossen hiervan. Bij gebreke hieraan, is LADY HILL niet aansprakelijk voor de gevolgen dat dit heeft voor het event en wordt er een extra kost van 50,00 EUR aangerekend.

Parkeerboetes die voortkomen uit overtredingen doordat er geen correcte parkeerplaats voorzien werd door de klant, worden integraal in rekening gebracht op de eindfactuur.

9. Onze installatie wordt, behoudens uitdrukkelijk akkoord van LADY HILL, niet uitgeleend aan andere entertainers aanwezig op het event. Is dit wel het geval, dan wordt voor de duurtijd hiervan 25,00 EUR/u rechtstreeks aan de klant in rekening gebracht.

10. De klant is aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, toegebracht aan onze installatie door haarzelf of haar gasten. LADY HILL behoudt zich dan ook het recht voor om de kosten van herstel rechtstreeks bij de klant te verhalen.

11. Facturen worden betaald binnen de acht dagen na ontvangst. Bij gebreke van betaling op de vervaldag, en na één aanmaning per aangetekend schrijven, wordt na vijftien dagen het bedrag van de hoofdsom van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom, met een minimum van 40,00 EUR, onverminderd het recht van LADY HILL om een grotere vergoeding te eisen, indien zij haar geleden schade bewijst. Bovendien zal elk bedrag dat niet betaald wordt vijftien dagen na de vervaldag aanleiding geven tot een intrest van 10% op de hoofdsom op jaarbasis.

12. In geval van annulering, geldt voor elke opdracht de volgende regeling:

Annulering door de klant:
a. Eén maand of vroeger voor het event: betaling van 30% van de hoofdsom;

b. Twee weken of vroeger voor het event: betaling van 40% van de hoofdsom;

c. Eén week of vroeger voor het event: betaling van 60% van de hoofdsom;

d. Minder dan een week voor het event of de dag zelf: het volledige bedrag van de opdracht blijft verschuldigd.

De uitzondering op deze regeling is de dienst ‘schrijven (huwelijks)ceremonie’. Na ondertekening van de overeenkomst voor deze opdracht is, zonder uitzondering, steeds het volledige bedrag verschuldigd.
Dit bedrag dient dan ook betaald te worden binnen 30 dagen na ondertekening van het contract.

 

Annuleringen door Lady Hill

Indien Lady Hill door overmacht genoodzaakt is een opdracht te annuleren geldt volgende regeling:

a. annulering spreker: Lady Hill zorgt voor een vervangende spreker.

b. annulering animatie: indien 1 van onze artiesten, door overmacht, niet in staat is de animatie te voorzien wordt er een alternatieve animatie voorgesteld. 

    De prijs van deze laatste wordt aangepast aan het type animatie door de klant gekozen.

    Indien de klant hiermee niet akkoord gaat heeft hij het recht het contract kostenloos te annuleren.

Annuleringen gebeuren uitsluitend via ladyhill@live.be.

 

13. Voor alle opdrachten die een verplaatsing vereisen, geldt volgende kilometervergoeding: 0,35 EUR/km. Deze kost wordt opgenomen in de factuur van de opdracht.

14. De nietigheid, ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van (een deel van) één of meerdere bedingen van onderhavige algemene voorwaarden of de overeenkomsten van LADY HILL doet op geen enkele wijze afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules (van de algemene voorwaarden of een overeenkomst van LADY HILL).

Een eventueel nietig, ongeldig en/of onafdwingbaar beding zal worden vervangen door een geldig en af-dwingbaar beding dat zo goed als mogelijk overeenstemt met de bedoeling van de partijen en de geest van onderhavige algemene voorwaarden.

15. Alle opdrachten, overeenkomsten en voorwaarden vallen onder toepassing van het Belgische recht. Elke betwisting die hieruit voortkomt kan, steeds na bemiddeling tussen partijen, uitsluitend voorgelegd worden aan de rechtbanken territoriaal bevoegd voor de plaats waar de maatschappelijke zetel van LADY HILL gevestigd is. LADY HILL heeft ook de mogelijkheid een geschil voor te leggen aan een rechtbank die territoriaal bevoegd is voor de woonplaats van de klant.